В нашей школе трудится талантливый  педагогический коллектив. Профессионализм учителя – это не только знание предмета, но и готовность формировать у детей систему ценностных ориентиров, раскрывать их интеллектуальный и творческий потенциал. Педагогический профессионализм наших учителей — это искусство организации совместной деятельности с детьми, выстраиваемой на основе достижений современной психологии и педагогики.

Наши педагоги заботятся об интеллектуальной насыщенности содержания образования, высоком методическом уровне обучения, постоянно стремятся познать новое в современном мире педагогических технологий. Наша цель – обеспечить качественное образование, чтобы каждый ребёнок смог полностью реализовать себя в учебе, дополнительном образовании, общественной жизни. 

Школа 204 - школа с углубленным изучением иностранных языков: английского и финского. Мы заботимся об укреплении полилингвальной образовательной среды. Это значит, что у каждого нашего ученика есть возможность глубокого лингвистического образования. Знать иностранные языки – это здорово! Это возможность расширить круг своих интересов! Кроме этого, любой язык это особое искусство! Изучая иностранные языки, мы в широком смысле познаем историю и культуру! 

Наша школа была первой школой в Санкт-Петербурге, в которой началось преподавание финского языка как иностранного.Финский язык был всегда на особом положении в школе и когда открывались первые классы в 1989 году, и когда начал работать первый Русско-финский лицей в 1995-1999 г.г., и когда школа участвовала в крупном академическом исследовании «Язык и образование в межкультурном взаимодействии» в 1996-2002 г.г. Мы бережно храним традиции  изучения финского языка! В школе происходит множество событий, связанных с изучением и преподаванием финского языка.

Последние пять лет школа вышла на новые образовательные ориентиры - развитие детей и подростков в диалоге культур. Школа 204 – это постоянный поиск  инновационных педагогических технологий. От индивидуализации обучения до лаборатории визуализации мысли и речи – новой технологии организации обучения в современную цифровую эпоху. Опыт и новый эксперимент – вот две составляющие успеха.

Размышляя о развитии школы 204, бережно сохраняя опыт и традиции, мы находимся в поиске новых педагогических смыслов. Наша уникальность - в постоянном стремлении быть одной из лучших современных школ с углубленным изучением иностранных языков!

 Добро пожаловать!

 

Rakkaat ystävät!

Tervetuloa tutustumaan koulun 204 viralliselle kotisivulle. Koulu 204 on tunnettu Pietarin keskustan kaupunginosan vieraitten kielten (englanti ja suomi)  opetukseen erikoistuneena  oppilaitoksena. 

Koulussamme opetustyötä suorittaa monta lahjakasta opettajaa.  Opettajan ammattitaito ei ole vain aiheen tuntemusta, vaan se on  halukkuutta muodostaa lasten arvomaailman pyrkien lasten älyllisen ja henkisen kehitykseen.  Opettajiemme pedagoginen ammattitaito on taidetta järjestää yhteisiä toimintaa lasten kanssa, joka perustuu modernin psykologian ja pedagogiikan saavutuksiin.

Opettajamme huolehtivat koulutuksen sisällön älyllisestä kyllästymisestä, korkeasta metodologisesta koulutustasosta ja pyrkivät jatkuvasti oppimaan uusia asioita ja pedagogisia  teknologioita. Tavoitteenamme on tarjota laadukasta koulutusta, jotta jokainen lapsi voi täysin toteuttaa itseään opinnoissaan, lisäopetuksessa ja sosiaalisessa elämässä.

Koulu 204 on koulu, jossa opiskellaan vieraita kieliä: englantia ja suomea. Välitämme monikielisen koulutusympäristön vahvistamista. Tämä tarkoittaa sitä, että jokaisella oppilaallamme on mahdollisuus syvälliseen kielikoulutukseen. Vieraiden kielten osaaminen on mahtavaa! Tämä on tilaisuus laajentaa maailmankuvaa!  Lisäksi mikä tahansa kieli on erityistä taidetta! Vieraita kieliä opiskelemalla opimme historiaa ja kulttuuria laajassa kokonaisuudessaan!

Koulumme oli Pietarin ensimmäinen koulu, jossa aloitettiin opettaa suomea vieraana kielenä. Suomen kieli on aina ollut koulussa erityisasemassa sekä ensimmäisten luokkien alkaessa vuonna 1989 että ensimmäisen Venäläis-suomalaisen Lyseon aloittaessa toimintansa vuosina 1995-1999 ja koulun osallistuessa laajaan akateemiseen tutkimukseen "Kieli ja koulutus kulttuurienvälisessä vuorovaikutuksessa" vuosina 1996-2002. Pidämme suuressa arvossa edelleenkin  suomen kielen oppimisen perinteitä! Koulussa on paljon suomen kielen opiskeluun ja opetukseen liittyviä tapahtumia.

Viimeisen viiden vuoden aikana koulu on saavuttanut uusia kasvatuslinjauksia - lasten ja nuorten kehitystä kulttuurisessa vuorovaikutuksessa. Koulu 204 jatkuvasti harrastaa  innovaatiopedagogiikkaa. Oppimisen yksilöllistämisestä ajatuksen ja puheen visualisoinnin laboratorioon - uusi teknologia oppimisen järjestämiseksi nykyaikaisella digitaalisella aikakaudella. Kokemus ja uusi kokeilu ovat menestyksen kaksi osatekijää.

Jatkamme  koulu 204: n kehitystä kunnioittaen  kokemusta ja perinteitä, etsimme uusia pedagogisia merkityksiä.  Ainutlaatuisuutemme on näkyvissä jatkuvassa pyrkimyksessämme olla yksi parhaista moderneista kouluista, joissa opiskellaan syventävästi vieraita kieliä!

Tervetuloa!

Dear friends!

We are glad to welcome you on the official website of the State Budgetary Educational Institution secondary school No. 204 specializing  in  the study of foreign languages (English and Finnish) of the Central District of St. Petersburg!

Our school employs a talented teaching staff. The professionalism of the teacher is not only knowledge of the subject, but also the willingness to form a system of value orientations in children, to reveal their intellectual and creative potential. The pedagogical professionalism of our teachers is the art of organizing joint activities with children, built on the basis of the achievements of modern psychology and pedagogy.

Our teachers take care of the intellectual saturation of the content of education, a high methodological level of training, constantly strive to learn new things in the modern world of pedagogical technologies. Our goal is to provide high–quality education so that every child can fully realize himself in studies, additional education and social life.

School 204 is a school with in-depth study of foreign languages: English and Finnish. We care about strengthening the multilingual educational environment. This means that each of our students has the opportunity for a deep linguistic education. Knowing foreign languages is great! This is an opportunity to expand your circle of interests! In addition, any language is a special art! By studying foreign languages, we learn history and culture in a broad sense!

Our school was the first school in St. Petersburg which began teaching Finnish as a foreign language. The Finnish language has always been in a special position at school, both when the first classes were opened in 1989, and when the first Russian-Finnish Lyceum started working in 1995-1999, and when the school participated in a major academic study "Language and education in intercultural interaction" in 1996-2002. We carefully preserve the traditions of learning the Finnish language! There are many events related to the study and teaching of the Finnish language at the school.

Over the past five years the school has reached new educational guidelines - the development of children and adolescents in the dialogue of cultures. School 204 is a constant search for innovative pedagogical technologies. From individualization of learning to the laboratory of visualization of thought and speech – a new technology for organizing learning in the modern digital era. Experience and a new experiment are the two components of success.

Reflecting on the development of school 204, carefully preserving the experience and traditions, we are in search of new pedagogical meanings. Our uniqueness lies in our constant striving to be one of the best modern schools with in-depth  study of foreign languages!

Welcome